Apareigojimas arengti kasos aparata 2014 m

Pagal PVM ástatymà verslininkas, kuris atlieka paslaugas ar atlieka sandorius iðoriniø asmenø ir ûkininkø, mokanèiø vienkartinæ sumà, vardu privalo turëti kasos aparatà. 2016 m. Mokesèiø mokëtojai gali papildomai pasinaudoti tam tikromis mokesèiø lengvatomis, nereikia pirkti kasos.

Kai nëra ápareigojimo turëti kasos aparatà.2016 m. Ðalyje veikianèiø taisykliø gërimas yra receptas, kuriame kalbama apie tai, kad verslininkas, kurio metinë apyvarta praëjusiais ataskaitiniais metais nevirðija 20 tûkst. Bendroviø, kurios per ataskaitinius metus ëmësi vaidmens, atveju 20 000 zlotø riba turëtø bûti konvertuojama proporcingai tam tikrais metais atliktø praktikos mënesiø skaièiui.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Efektyvus raukšlių kremas

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015 metø - 2016 ámonëse, kurios turi iðduoti kvitus, atsirado eilës verslininkas, áskaitant automobiliø remontas, gydytojai ir stomatologai, kirpëjai ir groþio salonai, maitinimo ámoniø ar teisininkai, nedaryk savo paslaugas lëktuvuose. Su maitinimo paslaugø, iðskyrus kitø verslininkai tarpuskaitos prievolë parduodant pinigø finansø sistemos ið karto, o bendrovë, kuri valdo 20 tûkstanèiø apyvartà ribas, jie gali gauti pinigø finansø judëjimo per du mënesius nuo ðios paskolos. Tai ðio tikslo 2016 m taip pat taikoma verslininkø, kurie parduoda bilietus á kursus keleiviui su galimybe mokëti uþ juos jø paèiø sprendimas nei pinigø ir verslininkø, kurie nusistovëjusià ant sàskaitø faktûrø pagrindu uþ suteiktas dël asmenø situacijà paslaugas, metus nenustato pat uþ 50 sàskaitos faktûros iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos dydþio, ástatymø leidëjas sukûrë ir produktø katalogus, kuriø pardavimai, þinoma, turi bûti dokumentuojami gavus kasos aparato kvitus. Minëti produktai: suskystintø dujø, varikliø svetainiø ir vieninteliø varikliø, priekabø ir puspriekabiø, fotografijos árangos, tauriøjø metalø gaminiø, kvepalø, alkoholiniø gërimø ir tabako gaminiø pardavimas.