Atitikties reguliavimo deklaracija

EB atitikties deklaracija turi paskutiná raðtiðkà gamintojo (arba ágalioto atstovo pareiðkimà, kad jo rezultatas atitinka Europos Sàjungos rekomendacijas. Ði deklaracija turi veikti pati arba daugiau produktø, kurie yra aiðkiai nurodyti pavadinime arba produkto kode, arba turi savo unikalià nuorodà. Gamintojas turi atlikti gaminio analizæ ir atlikti pakeitimus, atitinkanèius direktyvø reikalavimus.

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, gaminiams turi bûti taikomos atitikties ávertinimo procedûros, taèiau, jei reikia (nes jis atsiranda dël specialiø nuostatø, gaminiams taip pat reikia gauti gerø sertifikatø. Atitikties vertinimo procedûra parengiama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Þinoma, jie vadinami moduliais ir paprastai bûdingi didelëms raidëms. Ðios sekos pasirinkimas priklauso nuo gamintojo, kuris turëtø bûti pasirenkamas pagal savo paèiø pasitenkinimà tuo atveju, kai jam bus nurodyta testamente ir konkreèiame produkte. Nesudëtingiems produktams seka gali bûti rodoma ið vieno modulio (pvz., A modulis, o labiau paþengusiems produktams tai yra sudëtingos procedûros (pvz., Sëkmingas elektros skaitiklis, gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada dokumentuojama veiklos eiga ir rezultatai. Gamintojas turi medþiagø, turinèiø CE atitikties deklaracijà. Didelë pastaba, susijusi su gamintojo atitikties deklaracija, kyla ið paskutinës, kad manoma, kad gaminys, kuriam buvo parengta dokumentacija, atitinka visus pagrindinius lûkesèius ir taip pat atitinka svarbius reglamentus.EB atitikties susitarime turëtø bûti pateikta informacija pagal ðià formà (kartu su 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro teise á bûdus, kaip deklaruoti statybiniø medþiagø atitiktá ir jø þymëjimo konstrukcijos þenklu sistemà:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo pavadinimas ir adresas, o prireikus ir jo ágaliotas Europos atstovas3. Ði atitikties deklaracija pagrásta visa gamintojo (arba montuotojo atsakomybe.4. Kokia yra deklaracijos medþiaga - produkto identifikatorius, kuris leis prireikus atkurti jo turiná - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema yra tinkama su atitinkamais Bendrijos teisës aktais (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas ar nuotraukas pagal darniuosius standartus, kuriems pateikiama deklaracija7. Jei taikoma, informacija apie ásikiðusá notifikuotàjà ástaigà ir su sàlyga, kad turëtø bûti pateiktas sertifikatas8. Kita papildoma informacija, tokia kaip: kurio vardu buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo laikas ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà gaminys gali pasiekti CE þenklà. Atlikus ðá pasirinkimà ant produkto pakuotës nurodoma, kad jis atitinka ES direktyvø poreiká. Jie sprendþia klausimus, susijusius su sveikata ir kosmoso apsauga, naudojimo saugumu, ir nustato pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir ji neturi atitikties deklaracijos, ji negali bûti pateikta prekybai arba taikoma Europos Sàjungos vietoje. Deklaracijà saugo gamintojas, kitaip tariant, kur jis yra mûsø Europos Sàjungos ágaliotas atstovas.