Bakalauro darbo vertejas

Labai daþnai ámanoma, kad mes þiûrime á verslo tikslus, ar net prieðtaraujame galvoms, kurios neþino mûsø kalbos. Dar blogiau, mes neþinome jø kalbos ir neprisimename dël vieno bendro dalyko, kurio pagalba galëtume bendrauti. Ir vienintelis pagrástas sprendimas yra samdyti vertimà þodþiu.

Ar visi patikrins?Þinoma, ne. Jei praneðime, kad visos mokyklos yra suformuotos taip, kad galëtume susitikti su mumis, atitiktø mûsø paèiø poreikius, todël esame neteisingi. Ágyvendinant vertëjus, jis iðsiskiria þodþiu ir raðtu. Ir ðis padalijimas netaikomas tik tai, kad jie ðiuo metu nagrinëja tam tikrà vertimo modelá. Èia svarbu ir yra tinkamos polinkis. Jei norite bûti vertëjas, turite turëti daug funkcijø, kuriø raðytinis vertëjas neturi. Jie yra: stiprumas stresui, puiki dikcija, gera trumpalaikë nuomonë. Be ðiø privalumø profesionalus vertimas yra blogas. Todël vertëjas turi turëti juos.

Versti kelyjeJei þinome, kad mums privalu versti, kaip lengva judëti su mumis ir versti tolimomis sàlygomis, ne tik konferencijø salëse, bet kaip árodymus restorane pietø ar verslo vakarienës metu, turime ávesti á eiliná mokymà , Kitas vertimo þodþiu tipas reikalauja specializuotos árangos, todël tai nëra. Tuo tarpu nuoseklus vertimas nereikalauja daug papildomø ágûdþiø ir vertëjo buvimo. Tokia mokykla yra pasirengusi uþpildyti savo pozicijà visur, daugiau automobilyje, t. Y. Traukinyje, verslo vizito metu. Todël jis yra labai mobilus, todël tai yra akivaizdi reakcija á klientø, kurie vis dar vykdo kaþkà, reikalus.

Vertëjas, kuris vadovauja savo klientui, þinoma, prisimena savo graþià iðvaizdà. Taèiau tai yra jos kliento vitrina ir ji negali visiðkai paveikti jo ávaizdþio. Jis ne tik puikiai paaiðkina, bet ir elegantiðkai.