Dailides dirbtuve eugeniusz maciejczek

Dailidës profesija yra matoma tûkstanèius metø. Pakanka paminëti, kad ðis darbas buvo sutelktas á Bibliná Jëzø Kristø kartu su mûsø tëvu Juozapu. Apdirbimo ir apdirbimo menas, atrodo, prarado nedaug svarbos, nes pasiekë paþangà technologijø srityje ir atsirado kitokio pobûdþio gaminiø ir medþiagø, taèiau net ir ðiandien dailidþiø kompanijos nesiskundþia dël uþsakymø trûkumo.

Kai að pasirodþiu ðiandien, dailidþiø kompanijos daþniausiai yra labai veiksmingos ir ðiuolaikiðkai organizuotos ámonës, kurios savo versle naudoja naujausius technologinius sprendimus, o ne kuria ðiuolaikiná bûdà uþ kitø pramonës ðakø.

Uþ savo veiksmus prieþastis yra akivaizdþiai visi medþio apdirbimo maðinø tipo, todël: pjûklai, obliavimo, sustorëjimas, frezavimo staklës, tekinimo staklës, ir áranga, keletas maþesniø matmenø, bet ne maþiau bûtini, tokie kaip, pavyzdþiui, gràþtai ir atsuktuvai, flekownice, pats vienas griebtuvai ,

Ne maþiau svarbûs yra ir kiti árenginiai, naudojami dailidþiø dirbtuvëse, nors jie nëra skirti tiesiogiai medþiagø perdirbimui. Tai apima net pramoninius apsilankymus. Ðio varianto árankiai naudojami gamybos metu susidariusioms atliekoms apdoroti - skutimosi, dulkiø ir kitø tipø daleliø. Dël to dailidës laukas praktiðkai yra be prieþiûros, paðalinamas ið dabartinës atliekø rûðies ir perkeliamas á saugojimo vietà, paprastai esanèià uþ pagrindinio gamyklos pastato.

Ádomu tai, kad skutimosi ir daleliø nebûtina iðmesti á ðiukðliadëþes - jos daþniausiai naudojamos deginti ir kvëpuoti á ðiuolaikinæ augalø patalpø tarybà. Taip pat yra naujas bûdas valdyti grubaus mikroschemas - parduodant juos þiurkënams ir jø paèiø gyvûnams skirtus narvus.