Darbdavio atsakomybe biologiniai veiksniai

Kartu su Ekonomikos ministro 2007 m 2010 m. Liepos 8 d istorijoje minimaliø sveikatos ir saugos reikalavimø, susijusiø su sprogios atmosferos pasiûlymu fone (2010 m. liepos 30 d. ástatymø leidinys, kiekvienas darbdavys, naudojantis technologijas, kurios kelia sprogstamà grësmæ, yra atsakingas sukurti atitinkamà teisiniame dokumente nurodytà dokumentà.

Apsaugos nuo sprogimo raidës sprogimo apsaugos dokumente (sutrumpintai kaip DZPW grieþtai reglamentuojamos pavojingø sàlygø sudarymo ir darbdaviui taikomos tam tikros pareigos, kurios reikalingos siekiant sumaþinti uþdegimo ir sprogimo rizikà. Darbdavys privalo:- uþkirsti kelià sprogios aplinkos sukibimui,- uþdegimo prevencija aukðèiau minëtame atmosfera,- apriboti neigiamus galimo sprogimo padarinius, uþtikrinti buto apsaugà ir darbuotojø sveikatà.

Vieðpats privalo suteikti ir nustatyti saugumo priemones. Iðankstinio iðvykimo dokumente turi bûti apraðyta sisteminë saugumo priemoniø kontrolë, árangos eksploatavimo terminai, sprogimo rizikos ávertinimas, uþdegimo ðaltiniø tikimybë, naudojamø metodø tipai, árenginiai, medþiagos, kurios yra galimas ðaltinis, numatomas galimo sprogimo poveikis. Be to, ji dalyvauja darbo vietoje, kad atskirtø atitinkamà zonà sprogimo pavojø zonose ir nustatytø sprogimo tikimybæ.Darbdavys privalo numatyti atitinkamas ástatymuose þinomas saugumo priemones. Dokumentas turëtø bûti parengtas prieð pateikiant darbuotojui nesaugø darbà. Pavojingos pozicijos turëtø bûti gerai paþymëtos geltonu trikampiu þenklu su juodu kraðtu ir juoda EX vidury. DZPW darbdavys privalo evakuoti atvejá, kai kalbama apie pavojø.