Darbo sauga prancuzo kalba

Kiekvienas savininkas, vykdantis veiklà, kurioje yra sprogimo pavojus, privalo vykdyti dokumentà, saugantá darbo vietas nuo sprogimo. Toks reikalavimas visø pirma kyla ið 2010 m. Liepos 8 d. Ûkio, meno ir bendrojo metodo ministro dekreto dël bûtiniausiø darbuotojø saugos ir sveikatos reikalavimø darbo vietose, kuriose gali ávykti sprogioje aplinkoje (Dz.U. Nr. 138, 931 punktas.

Tuo pat metu reikëtø paþymëti, kad ði prievolë mûsø ástatymui buvo ávesta vadinamuoju Naujo poþiûrio direktyva, ty ATEX137.Darbas prieð sprogimà turi bûti sukurtas prieð pradedant darbà. Sëkmingai, kai darbo vieta arba darbui reikalingi árenginiai bus labai pakeisti (iðplësti ar transformuoti, tas pats dokumentas turi bûti perþiûrëtas.Pagrindinis tokiø dokumentø kûrimo tikslas pirmiausia yra vertas darbuotojams, kurie sëdi potencialiai sprogioje aplinkoje. Ðiuo dokumentu siekiama paskatinti darbdavius kovoti su sprogios aplinkos atsiradimu. Jo prioritetas yra labiau uþkirsti kelià paèiam sprogimui.Darbovietës tvirtinimo dokumentas prieð pradedant darbà turi bûti árengtas ten, kur darbo vietoje yra galimybë sprogti, pavyzdþiui, kai yra tokiø baziø kaip deguonies miðinys su degiomis dulkëmis, milteliais, skysèiais, dujomis ar ðiomis poromis.Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø turëti tokius duomenis:- informacija, kurioje turëtø bûti pateikti pareiðkimai, taip pat sprogimo apsaugos dokumento terminai, \ t- iðsami informacija, kurios rinkinys sudaro rizikos vertinimà ir sprogimo rizikà, tokius sprogimo prevencijos ir kovos su jais bûdus, apsaugà nuo jos pasekmiø, \ t- papildoma informacija, pvz., protokolai, sertifikatai.Reikia paminëti, kad prieð pradedant darbo saugos dokumentà derinama su rizikos analize.