Darbuotojo pletra banke

Kasos aparatai - tai elektroniniai prietaisai, registruojantys ðilumos mokesèio ir PVM, taip pat maþmeninës prekybos paslaugas. Verslininkai, virðijantys Finansø ministerijos ástatymu nustatytà apyvartà, privalo registruoti maþmeninæ prekybà fiskaliniais kasos aparatais novitus sento e. Ið tikrøjø kasos aparatas tikrai veikia parduotuviø valdyme, nes pardavimo registracija yra pusiau automatinë, o registracija yra palikta vidinio kasos atmintyje.

Kasos aparatai yra bûtini kasdieniai praneðimai. Kasdieniame praneðime kasdien gaunamos pajamos, kurios nekeièiamos, nes jos yra iðsaugotos kasos atmintyje ir suskirstytos á programuotus PTU tarifus. Kasos aparatai skaièiuojami pagal autonomines sumas ir statomi kompiuteriu. Sëkmingai veikiant autonominiams kasos aparatams, tai yra árankiai, árengti privaèioje programinëje árangoje ir yra integruota PLU prekiø duomenø bazë, ty kodø ir raidþiø bendroviø, turinèiø gerà PTU tarifà, kainos ir brûkðniniai kodai, kuriuos galima rasti þurnale, sàraðas. Programinës árangos dëka galima atpaþinti mokesèiø tarifø vertæ ir prekiø bazæ. Tokie kasos aparatai, ávedæ PTU kodà arba nuskaitydami produktà, naudodami skaitytuvo árenginá, iðsaugo já savo bazëje ir spausdina kliento kvitus. Sandoris paprastai baigiamas naudojant mygtukà „suma“ arba „grynieji pinigai“. Autonominë kasos programa vëliau saugoma sandëlio programoje, kad bûtø galima paleisti parduotuvæ. Ðis standartas gali bûti sukurtas kartu integruojant kompiuterá su staliniu kompiuteriu. Deja, ðio modelio kasetës turi tam tikrà pagrindiná trûkumà - jos neleidþia ávesti didesnës nei deðimèiø tûkstanèiø prekiø duomenø bazës. Kasos pirkimas ðiuo momentu nëra puiki programa. Patiekalas jaunesniame metø versle nëra bûtinas, taèiau jei norime bûti pernelyg stipri, nei ástatymas sako, prieð pradedant darbà, pinigai turëtø bûti aprûpinti pinigais.