Darthovio pjaustymas

Darþoviø trupintuvas nëra jûsø virtuvëje reikalinga áranga, taèiau tai tikrai naudinga. Kiekvienas namuose þino, kad darþoviø pjaustymas yra tikrai varginantis, ypaè jei planuojate didelæ salotà ðeimos susirinkimui. Ðiuo atveju ypaè verta imtis smulkintuvo, kuris padës jums paruoðti valgá ne tik ypatingoms progoms, bet ir kasdien.

Smulkintuvas nëra labai svarbus palengvinimas ir nepriims viso stalo, taigi net þmonës, praleidþiantys rûmuose ar gyvenvietëse, gali sëkmingai nuspræsti pirkti smulkintuvà. Maðina pjauna ir pjauna darþoves ir vaisius, taigi per tam tikrà laikà mes galime pagaminti vaisiø salotas ðeimai, nesumaþindami tam tikrø gabalø. Kai kurios bendrovës pateikia modelius, kurie ne tik pjauna darþoves, bet ir smulkina ledà. Kadangi mums nepatinka imtis ledo trupinimo, ði galimybë tikrai bus naudinga. Verta ðiek tiek pinigø investuoti á tinkamesnius pavyzdþius, pavyzdþiui, ne tik darþoves ir produktus, bet ir rieðutus, kurie gali puikiai papildyti visas salotas. Kai kurie smulkintuvai vis dar yra sultys. Tai ypaè naudinga, nes reguliariai girtos sultys ið ðvieþiai spaustø vaisiø turi teigiamà poveiká mûsø sveikatai ir suteikia mums graþià, spindinèià iðvaizdà. Ðiandien vadinamasis „þalios sultys“ arba tos, kurioms mes darome darþoves ar ðvieþius vaisius. Mes sukursime skanias kompozicijas, naudojant kopûstus, kriauðes, vynuoges, kivius ir net salierus. Trupintuvas su pakeitimu gali padaryti salotø vakarienei, naudodamas pomidorus, agurkus, Pekino ar romënø salotas ir ridikas. Be to, mes galime padaryti spaustà morkø sultá (su sàlyga, kad mes esame tikrai didelis malûnëlis, nes morkos yra daug sausesnës ir pigesni pavyzdþiai negali su jais susidoroti. Ádomu tai, kad mes taip pat galime smulkinti bulviø bulviø blynams.