Depresijos tatuiruotes

Yra þinoma, kad depresija turi poveiká tik paciento psichikai. Nëra dabartinio principo! Daþnai ligø fiziologiniu lygiu negalavimø átaka yra vienodai svarbi, kai jis yra protas, o somatinës ligos yra fizinës ligos rûðis, kurià veikia psichologiniai veiksniai. Ne tai, kad ji yra iðskirtinai sëkminga depresija. Visø pirma, depresija gali bûti lemiamas veiksnys daugelio somatiniø ligø, tokiø kaip diabetas ar ðirdies ir kraujagysliø ligos, gyvenime. Tai yra atvejis, kai depresijos simptomai pasireiðkia pirmiausia pacientui, o tada jie vyksta, prisidedant prie minëtø ligø vystymosi. Daþnai pasireiðkia situacija, kai diagnozavus somatinæ ligà pasireiðkia depresijos simptomai. Tokiame elemente depresija veiksmingai padidina fiziologinæ ligà, neleidþiant jai atlikti tam tikro darbo, taip pat sustiprindama savo faktus ir didelá poveiká.

Taèiau dauguma depresijos simptomø, kurie gyvena, yra laikomi tikrai somatiniais simptomais. Daþniausiai jie atitinka tokius simptomus kaip malonumo praradimas, susidomëjimo praradimas, ankstyvas gimimas ir neramus, miego neturintis miegas, skonio stoka ir nuolatinis svorio maþëjimas. Jis turëtø paminëti, kad somatiniai simptomai ne visada yra depresijos simptomas ar pasekmë. Kartais fizine liga jis patenka á blogà depresijos bûsenà, kad galëtø vystytis ar augti þymiai. Prieþastys, dël kuriø tai gali ávykti, yra skirtingos. Þinoma, tos paèios idëjos yra paciento gerovës pablogëjimas ir suvokiamas ásitikinimas, kad nebus jokiø keliø, kad bûtø visiðkai iðgydyta liga (ypaè sëkmingø ir nesudëtingø ligø. Didelë to paties pelno dalis taip pat yra galimybë, kad pacientas turi átakos ðeimai ir kokiomis sàlygomis pacientas turi likti. Ðiuo metu nëra galimybës visiðkai iðgydyti ligà, á kurià mes pateko. Taèiau ðiuolaikinës medicinos dëka galima apriboti ligos ar latentinës ligos simptomus. Taèiau depresija, kuri greièiausiai atsiranda dël ligos, tik pablogins paciento sveikatos bûklæ, o sëkmës jëga visiðkai paðalins net maþiausià gydymo galimybæ. Todël svarbu iðtirti paciento sveikatà ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu poþiûriu.