Dirbti kino vertejas

Vertëjo darbas vyksta gana didelëms profesijoms. Visø pirma tai reikalauja geros kalbos mokymosi ir daugybës kontekstø, atsirandanèiø ið jos klasës ir istorijos. Gyvenimas tikriausiai dël to, kad filologai eina á keletà geriausiø humanitariniø mokslø studijø srièiø, bet ið tikrøjø reikalauja grieþto proto. Vertëjas turi pateikti kuo tiksliau idëjà, kuri gimë siuntëjo gale, per kitos kalbos þodþius. Kokie vertëjai dirba kasdien?

Vertimas raðtu ir þodþiu

Dauguma vertëjø dirba arba rankomis, arba per vertimø biurà, kuris tarpininkauja tarp vadovø ir vertëjø. Du svarbûs kriterijai, per kuriuos prizmë yra padalinta, yra raðytiniai ir þodiniai vertimai. Pirmieji ið jø yra tikrai populiaresni ir jie turi bûti labai tikslûs verèiant þodá ið vertëjo. Sëkmingai unikalaus pobûdþio tekstams, pvz., Labai specializuotiems dokumentams, vertëjas turi veikti tam tikru lygiu ið tam tikro lauko. Ðioje formoje vertëjas turi bûti tam tikra specializacija, kad galëèiau iðversti tekstus ið konkreèios srities. Ypaè paprasta specializacija yra finansø, ekonomikos ar IT mokslo.

Vertimo kaita yra iððûkis, bet ne vertëjo ágûdþiai. Visø pirma, ðis vertimas reikalauja atsparumo stresui, momentinës reakcijos ir gebëjimo kalbëti ir klausytis tuo paèiu metu. Dël tokiø uþsakymø kliûèiø, priimant þodiná vertimà Krokuvoje, verta rinktis moterá, turinèià didelæ kompetencijà, arba kompanijà, kuri verèiasi vertimo raðtu konkreèiu prekës þenklu.