Direktyva 94 9 ce atex

Lenkijos teisinës sistemos ATEX direktyva buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis susijæs su duomenø produktais, skirtais daiktams erdvëse, kurioms gresia sprogimas. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus ne tik saugai, bet ir sveikatos prieþiûrai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Mokantis atitinkamo norminio akto nuostatas, saugos lygis, susijæs su dabartinëmis vertinimo procedûromis, lemiamai priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje ðis patiekalas veiks.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos gaminys turi atlikti, kad galëtø bûti naudojamas sprogioje aplinkoje. Bet kokios zonos? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo tikimybë.

ArtrovexArtrovex - Novatoriški ortopediniai tepalai nuo sąnarių skausmų!

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á grupes. Yra du ið jø. Pirmoje grupëje yra árenginiø, kurie yra prijungti poþeminëje kasykloje ir pavirðiuose, kurie gali bûti sprogûs metanu. Antroji dalis skirta prietaisams, kurie naudojami neþinomose vietose, taèiau gali kilti sprogios aplinkos pavojus.

Ðioje direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai visiems árenginiams, veikiantiems teritorijose, kuriose kyla pavojus dël metano / anglies dulkiø sprogimo. Taèiau bendresni reikalavimai gali bûti lengvai nustatyti suderintose sutartyse.

Paþymëtina, kad árenginiai, naudojami veiklai sprogimo pavojaus zonose, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti pateiktas po þenklo, kuris turëtø bûti aiðkus, matomas, stiprus ir paprastas.

Notifikuojanti ástaiga nagrinëja visà apsaugos organizmà arba paèià árangà kaip projektà, uþtikrinantá, kad bûtø laikomasi taikomø modeliø ir direktyvos lûkesèiø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista naujuoju ATEX principu 2014/34 / ES.