Drabuthiai nutukusiems vaikams

Tikrasis sprogimo pavojus yra raðyti, jei oras dulkëtø ávairiomis dulkëmis. Taigi jie gali bûti medienos dulkës, smulkios anglies dulkës arba milteliø daþai. Didelio proto fazëje á sprogimà gali patekti smulkûs ávairiø kilmës dulkiø grûdai. Tikëtina, kad uþsidegimà sukels atviros ugnies, elektros kibirkðèiø, elektrostatiniø sroviø ar maðinø sudedamøjø daliø, kurios yra kaitinamos aukðtoje temperatûroje.

Siekiant sumaþinti sprogimo ir sprogimo rizikà, rekomenduojama naudoti dulkiø ðalinimo sistemas, o didþiausià dulkiø surinkimo árenginiø efektyvumà uþtikrina vietiniai sustojimai, kurie gali bûti savarankiðkø ginklø, èiulpø ar karnizo formos, kurios yra arti tarðos ðaltiniø. Kiekvienas dulkiø klasteris turi bûti nuimamas dabartiniu pagrindu, kad dulkës nenustotø ir nepasikartotø. Jums reikia reguliariai iðtuðtinti dulkiø konteinerá.

Dulkiø iðtraukimo árenginiams reikia panaðios informacijos apie atex. Sujungti ventiliatoriai ir filtrai, kurie yra bendri su svarbiais standartais. Atex (atex montavimas ádiegimas pirmojoje versijoje vadovaujamasi sprogimo plokðtëmis, kuriose yra sprogimui atsparus filtras. Filtrai gali bûti vienas arba pakartotinai naudojami.Dulkiø sprogimas konstrukcijose padaro membranà, sprogios dujos patenka á kûnà tokiu bûdu, kad jis nesusijæs su filtro paþeidimu.

Papildoma áranga dulkiø iðtraukimo sistemoms gali bûti kibirkðèiø gesinimo sistemos arba ðiuolaikinës gesinimo sistemos árenginio viduje, naudojant anglies dioksidà. Gràþinimo sklendës turi bûti iðdëstytos ant ventiliacijos kanalø á filtrà. Sklendþiø uþduotis yra uþkirsti kelià liepsnos kartojimui árenginyje.