Eismo avykio priethastys 2014 m lenkijoje

Faktø prieþastys yra reguliariai tikrinamos, siekiant sumaþinti jø pakartotinio naudojimo rizikà. Tyrimo rezultatai aiðkiai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys daþnai yra kitoks maðinø saugos prieþiûros bûdas. Problemos, susijusios su maðinø naudojimu ir naudojimu, atsiranda bet kuriuo jø gyvavimo ciklo metu. Ji traktuoja specifikacijos laikà, kada ir paskirtá, gamybà, eksploatavimà, prieþiûrà, modifikavimà ir kt.

Maðinø sertifikavimas sukuria planui paðalinti pavojus, kurie gali atsirasti darbo aplinkoje. Maðinos, naudojanèios naudojamus sertifikatus, yra iðbandytos ir iðbandytos. Iðbandomos individualios savybës ir sudedamosios dalys. Laikomasi darbo tvarkos taisykliø ir pateikiami apraðymai, kuriuose pateikiama pagalba þmonëms, kad jie tinkamai naudotø maðinas ir árenginius. Konkreèiø organizacijø ir árankiø paþymëjimø poreikis pirmiausia kyla ið ES reglamentø: taikytinø direktyvø, vidaus taisykliø ir kt.

Darbuotojai, turintys pasitikëjimo ir higienos darbe, tikisi, kad dalyvaus maðinø sertifikavimo tarnybos grandinëse ir pratybose. Þinios, paþinimas ir menas, pasiektas per tokius kursus ir mokymus, lemia lemiamà bylø, tiek mirtinø, tiek iðimtiniø, atvejø sumaþëjimà. Dalyvavimas kursuose ir pratybos ið organizavimo ir priedø sertifikavimo suteikia savininkams daug naudos. Iðsilavinæ darbuotojai garantuoja tinkamà maðinø naudojimà ir vertina sveikatos ir saugos darbe principus.