Elektrinis dulkio akrovimas

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis - sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà elektrostatinës kibirkðties pabaigoje. Daþniausiai jis naudojamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo skyriuje.

duo shampoo

Elektrostatinis áþeminimas, turintis naujà formà. Lengviausias ir keli sudëtingi modeliai su áþeminimo gnybtu taip pat tinka ið kabelio. Iðsivysèiusios ir technologiðkai paþangesnës yra moderniausios þemës apsaugos priemonës, dël kuriø leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai þemë tinkamai prijungta.

Elektrostatiniai áþeminimai daþniausiai yra naudingi pakroviant ar iðkraunant geleþinkelio cisternas, keliø tankus, statines, vadinamàsias. dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant skirtingo turinio talpyklas (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulëmis, skysèiais, galima sukurti pavojingus elektrostatinius krûvius. Jø stovëjimo ðaltinis gali bûti degiø medþiagø maiðymas, pumpavimas arba purðkimas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar perneðant atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël paprasto ir staigaus kontakto su þemës ar neuþpildytu objektu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus akivaizdus kibirkðèiø odose.Gali bûti, kad sprogimo arba pavojingo sprogimo metu alkoholio ir oro miðinys nekliudomas. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.