Endoskopine diagnostika

Kolposkopinë diagnozë grindþiama epitelio pavirðiaus architektûros, taip pat kraujagysliø ávaizdþio interpretavimu. Beveik nepastebimos gimdos kaklelio epitelio srities detalës, kurios daþnai lemia tinkamà diagnozæ, yra bûdingos milimetro frakcijoms, o epitelio pavirðiuje matomas kraujagysliø formatas yra mikrono dydþio.

Sutartyje netgi geriausias fotoaparatas, kuris perduoda filmà labiausiai iðryðkinta forma, negali matyti tokiø detaliø. Tai, kas gera, raudonos ir ðviesos spalvø ávairovë, randama paprastoje ðio neámanoma aplinkos filme, lemia tinkamà pripaþinimà. Deja, tai pasiekiama net ir geriausiu vaizdo perdavimo bûdu. Milþiniðki kolposkopinio atvaizdo posûkiai ir specifinë aplinka, kurioje esame priversti atkreipti dëmesá á vaizdà, neleidþia naudoti prietaisø, kurie puikiai tinka kitoms medicinos ðakoms. Dël neprieinamumo tvarkymo árankiai vis dar yra labai sudëtingi. Susilietus su dabartimi, net gydytoju, turinèiu kompetencijà naudoti kolposkopà, daugeliu atvejø nëra galimybës atlikti patikimà tyrimà ir jis turi bûti pagrástas tyrimais ir kitomis prielaidomis.Optiniai kolposkopai, árengti regëjimo tuneliu, yra geriausias kolposkopo sprendimas, nes dël optinio plano mes galime atlikti stebëjimà, kuris palengvina tikslià diagnostinæ stebimos zonos interpretacijà, o pacientas gali matyti skleidþiamà vaizdà ekrane, bûti gydytoju ar mokiniu.Dabartiniu metu efektyvus, bet jau naudojamas kolposkopas, atitinkantis reikiamus kokybës standartus tiek savo biurui, tiek ir vieðajai ligoninei, gali bûti perkamas uþ tûkstanèius zlotø, o árengimas su regëjimo tuneliu gali bûti gaminamas bet kuriuo etapu, kad suma svyruotø apie penkis tûkstanèius zlotø. Jei reikia, pernelyg maþai pinigø, atnaujinant senus, susidëvëjusius kolposkopus ir po tokio gydymo jie veikia kaip nauji. Kolposkopas ið puikiø ávykiø, galite ásigyti dalá kainos, kurià jie turi iðleisti norëdami pirkti daug neveiksmingo ir netikslaus kolposkopo vaizdo.