Es transporto direktyvos

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Duomenø produktai priimami dirbti su atstumais, kuriems gresia sprogimas. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus, kurie nëra susijæ su sauga, bet taip pat ir sveikatos prieþiûros paslaugomis. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Aptariamo norminio akto nuostatø esme saugos lygis, taip pat visos su dabartine ávertinimo tvarka labai priklauso nuo grësmës aplinkai, kurioje bus gaminama áranga.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, kad jie bûtø priimtini sprogioje aplinkoje. Taèiau kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyva turi iðsamià kokybës paskirstymo árangà. Jis yra du ið jø. Pagrindinë grupë gauna árangà, kuri patenka á kasyklà po þeme, bet ant pavirðiø, kuriems gali kilti metano sprogimo pavojus. Antroji dalis skirta prietaisams, kurie yra iðlieti kitose vietose ir kuriems gali kilti sprogios aplinkos pavojus.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai visuose árenginiuose, kuriuose yra pavojus dël metano / anglies dulkiø sprogimo. Taèiau suderintose sutartyse galima lengvai nustatyti jautresnius reikalavimus.

Reikëtø nepamirðti, kad prietaisai, patvirtinti naudoti sprogioje aplinkoje, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti nurodytas notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti nedviprasmiðkas, matomas, patvarus ir paprastas.

Notifikuojanti ástaiga nagrinëja visà kontrolës organizavimà arba patá tiekimà, kad suteiktø sutikimà su taikomais modeliais ir direktyvos reikalavimais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.