Eu internetines parduotuves

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis tinka produktams, skirtiems eksploatuoti pavirðiuje, kuriame yra sprogimo grësmë. Produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus ne tik saugumui, bet ir sveikatos apsaugai. ATEX direktyvoje yra atitikties vertinimo procedûros.

Studijø nuostatai ðio norminio akto saugumo lygis, taip pat susijæ su kiekvieno dabartinës vertinimo procedûros pirmasis didþiàja dalimi priklausys nuo grësmës aplinkai, kurioje jis bus gaminamas specialiu árankiu valstybei.ATEX direktyva nustato grieþtus reikalavimus, kuriuos turi atlikti gaminys, kad já bûtø galima naudoti sergamumo sprogimo zonose. Ir kuri zona yra? Visø pirma, kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra didelë metano ar akmens dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyvoje iðsamiai apibûdinti átaisai á dalis. Jis yra du ið jø. Pirmojoje klasëje yra prietaisai, kurie pasuko á minos po þeme ir tose patalpose, kuriose gali kilti metano sprogimo pavojus. Antroji grupë yra perkelta á árenginius, kurie yra prijungti prie tø vietø, taèiau gali kilti sprogios atmosferos pavojus.

Ði direktyva nustato esminius bendruosius reikalavimus visiems árenginiams, veikiantiems metano / anglies dulkiø sprogioje aplinkoje. Ir iðsamesnius reikalavimus galima rasti suderintose ribose.

Reikëtø paþymëti, kad prietaisai, panaðûs á ðalia potencialiai sprogià atmosferà, turëtø bûti paþymëti CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti paskelbtosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti didelis, matomas, nesunaikinamas ir áskaitomas.

Notifikuojanèioji ástaiga tikrina visà ástaigos kontrolæ arba paèius patiekalus projektuose, uþtikrinanèiuose, kad laikomasi galiojanèiø teisës aktø, ir direktyvos lûkesèius. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES.