Fiskalinis kasos aparatas

http://vari-cb.eu VaricoBoosterVaricoBooster - Pajuskite kojø lengvumà ir kovokite su varikozinëmis venomis!

Staigus er-a285p fiskalinis bilietas turëtø bûti kiekviena moteris, kuri sukelia savo ekonominæ veiklà, o jø pajamos virðijo Finansø ministerijos nustatytà ribinæ vertæ. Atsakingas uþregistruoja kiekvienà parduotà produktà kasoje. Ðis maþas elektroninis árenginys pirmiausia naudojamas eismo ir mokesèiø sumø (pajamø ir PVM registrui dël maþmeninës prekybos produktais. Todël mokesèiø kasos aparatas yra pagrindas apskaièiuoti mokesèiø inspekcijà.

Kuris ið jø nuspræsti?Rinkoje yra keletas kasos aparatø bûdø, pvz., POS kasos aparatai, ECR kasos aparatai, vieno sëdimojo kasos aparatai, sisteminiai arba specializuoti kasos aparatai. Visi jie patiria tiesioginá naudojimà ir, pavyzdþiui, nekilnojamojo turto fondus galima rasti tarp vaistiniø, taksi, autobusø ar restoranø.

Ðiuolaikinëje aplinkoje ypaè norime priartinti POS kasos aparatø privalumus. Pradëkime paaiðkindami, kas yra „POS“ kasos aparatas. „POS“ kasos arba „EPOS“ ið elektroninës pardavimo vietos anglø kalba, tai reiðkia elektroninæ pardavimo sistemà. Pasirenkant fiskaliná spausdintuvà jie visada yra kompiuterio sumos. Labai daþnai atsitinka, kad yra kompiuteris, kuriame yra: monitorius, klaviatûra, brûkðniniø kodø skaitytuvas, ekranas vaikinai ir paskolos sutarèiø skaitytojui.

privalumaiPOS kasos aparato privalumai visø pirma yra tai, kad jø skaièiø ir tipà galima laisvai pasirinkti pagal atitinkamos parduotuvës poreikius. Papildoma nauda yra ta, kad tik fiskalinis spausdintuvas turi bûti patvirtintas, o reikalavimas turi bûti kompensuojamas paslauga. Likusius POS kasos elementus galima pakeisti ir aptarnauti pirmuoju geresniu aptarnavimu. Apibûdinant POS kasos privalumus, neámanoma paminëti, kad ðios kasos programinë áranga gali bûti laisvai modifikuojama ir pritaikyta prie parduotuvës poreikiø. Verta paminëti, kad tokie kasos aparatai yra papuoðti standþiaisiais diskais, kurie yra iðsaugoti ir ilgà laikà prisiminti, kad laisvai atliekamas operacijø skaièius (duomenys apie iðduotà èeká gali bûti dëvimi net kelerius metus!. Galiausiai reikia paminëti, kad ðie kiekiai yra lengvi ir labai malonûs naudoti.