Fiskalinis spausdintuvas novitus vento

„Elzab“ mokesèiø spausdintuvai yra árankiai, naudojami parduotuvëse. Jie registruoja pajamas ið maþmeninës prekybos produktais. Naudojant ðá spausdintuvà yra numatytas pajamø mokestis ir PVM. Jei norite naudoti spausdintuvà, kaip numatyta, reikia patvirtinimo. Fiskalinis spausdintuvas negali bûti naudojamas be prisijungimo prie kompiuterio, ðis pranaðumas já skiria nuo kasos aparato. Pernelyg svarbu registruoti kvitus kompiuteryje ir suteikti jiems.

Spausdintuvas paprastai naudoja RS-232 ir USB jungtis. Spausdintuvui valdyti nereikia programos su patvirtinimu. Jis matomas spausdintuvo gamintojo þiniatinklio sienoje. Ðiuo metu fiskaliniø spausdintuvø modeliai, kurie yra patvirtinti pelnui savo ðalyje, yra RS-232 prievadas kaip pirmasis ryðiø prievadas. Prieðingai, USB prievadai nustatomi taip, kad veikimo metode jie bûtø matomi kaip virtualûs nuoseklieji prievadai. Pardavëjai, kurie naudojasi fiskaliniu spausdintuvu, yra per daug uþduotys atlikti kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Ði ataskaita uþregistruojama nepakeistoje spausdintuvo fiskalinëje atmintyje. Fiskalinis spausdintuvas taip pat yra ápareigotas spausdinti fiskalines pajamas tikintiesiems prekybos centre ir kontroliniame ritinyje. Ritiniø kopijos skirtos archyvavimui. Pardavus produktà, fiskalinis kvitas turi bûti pristatytas klientui. Fiskaliniø ritiniø kopijas 5 metus turi paslëpti produkto siûlytojas. Galima saugoti kompiuterio elektroniniame puslapyje atspausdintø dokumentø kopijas. Finansinis spausdintuvas yra tinkamas naudoti. Spausdintuvo dëþutëje yra informacija, skirta vaizduoti moterá, kai jà naudojate. Finansiniø spausdintuvø trûkumas yra tas, kad spausdintos kvotos nëra geros formos, nes po trumpo laiko iðspausdintos raidës nuo jø nuplaunamos. Pagal Finansø ministro 2013 m. Kovo 14 d. Potvarká (Ástatymø leidinys, 363 punktas dël kasos aparatø patartina bent kartà per dvejus metus atlikti fiskaliniø prietaisø techninius patikrinimus. PVM mokëtojai gali kreiptis dël mokesèiø mokëtojo mokesèiø lengvatos.