Fizioterapeutas ir fiskalinis kasos aparatas

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, yra ápareigotas registruoti apyvartà kasoje. Tai procedûra, leidþianti taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø institucijomis. Tai taikoma ástatymams, taip pat galioja ástatymas.

Kà apie fiskalinio kasos gedimà?

Tokius dalykus verta suskirstyti á vadinamuosius atsarginius pinigus. Jos gebëjimas nëra teisinis reikalavimas, todël kiekvieno investuotojo parduotuvëje reikia ið anksto galvoti apie toká iðleidimà. Jis puikiai tinka kitoms avarinëms situacijoms, norinèioms remontuoti tinkamà árangà. Tiesà sakant, PVM ástatymas aiðkiai nustato, kad, nesant galimybës registruoti apyvartà per rezerviná fondà, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervinis bankas gali taupyti nereikalingà ir nenuspëjamà meno prastovà. Verta paminëti, kad norà naudotis rezerviniu kasos aparatu reikëtø praneðti mokesèiø inspekcijai, árodanèià baldø gedimà ir pateikiant duomenis apie pakaitiná maistà.

Deja, kai tai atsitiko, kasos aparato trûkumas, áskaitant atsargø sumà, yra ribotas, nes reikia nutraukti pardavimà. Po to neámanoma parengti galutinio pardavimo, o tokie procesai yra neteisëti ir gali turëti pasekmiø didelës finansinës naðtos padëèiai. Negràþinama apie kokybæ, kurioje tipas praðys teisingo gavimo.

Tai turëtø bûti, kaip informuoti apie tai, kad nepavyko iðtaisyti kasos aparato, ir dël mokesèiø paðto tinklø spausdintuvø, o taip pat mokesèiø administratoriø apie tai, kad árenginio remonto laikotarpiu buvo sukurta eismo áraðø, taigi klientai apie pardavimo tylà.

Tik internetinës prekybos atveju verslininkas neprivalo sustabdyti savo vaidmens, taèiau jis turi atitikti kelias sàlygas - saugomi áraðai turi tiksliai nurodyti, kokiam produktui buvo sumokëta; mokëjimas turi bûti pastatytas internetu arba paðtu. Tokiu atveju pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus idealus, kad galëtumëte áterpti PVM sàskaità faktûrà.