Frezavimo stakles pdf

Ðiuo metu labai reikalingas metalo apdirbimas yra atliekø apdorojimas. Ji nusipirks tam tikro metalo objekto atitinkamus matmenis ir ðiurkðtumà bei papildomus matmenis. Ypaè daþnas modelis yra frezavimas.

ApdirbimasVerta þinoti, kad apdirbimas ir apdirbimas yra labai svarbus. Apdirbimui, be kita ko, galime átraukti cnc frezavimà. Ðiuo metu ði veikla vykdoma ypaè metalinëse medþiagose, suteikiant jiems norimus matmenis, formà ir ðiurkðtumà. Ðiuo metu mes galime atskirti, be kita ko, apskritimo frezavimo operacijà, á kurià galime átraukti apdirbimo tipà, vadinamà prieðingos srovës operacija ir tuo paèiu metu veikianèià operacijà. Prieðingos srovës operacija paskutiná kartà apima tai, kad mûsø árankio pjovimo briauna iðkelia prieðingà stiliø kaip ir medþiagos tiekimas. Pakeitimu, tuo paèiu metu atliekamas darbas skaièiuojamas atsiþvelgiant á tai, kad árankio pjovimo briauna pasiekia bendrà taðkà su ruoðinio padarymu. Verta þinoti, kad, atsiþvelgiant á mûsø medþiagos þmogø, ir be storio, turëtume pasirinkti gerus operacijos parametrus. Tuomet tai labai svarbu, nes ðiuo metu metalinës medþiagos yra svarbi daugelio prietaisø ir maðinø dalis ir vis dar statomos. Jie yra daugiausiai kokybiðkø inþineriniø medþiagø.

Atsiþvelgiant á bet kurio objekto arba pusgaminio apdirbimà, verta atidþiai apsvarstyti jo taikymà ið anksto. Esamoje temoje bûtina pasirinkti apdirbimo parametrus ir nuspræsti, kokios formos mes norime suteikti mûsø pusgaminá, ir koks ðiurkðtumas turëtø bûti apibûdintas.