Ginekologas internete

Ginekologija eina á prieká. Yra dar modernesni þmogaus kûno klausimai. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Didelë problema tarp seksualinës prievartos vartojanèiø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvuoju jø iðgavimo etapu yra visiðkai iðgydomas.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos rezultatas, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ðià ligà. Gimdos paðalinimo simptomø trûkumo pasekmë.

Tokie tyrimai rengiami naudojant kolposkopà. Tai nieko naujo, kaip mikroskopas su speculum. Spekuliumas áterpiamas á makðtá atitinkamomis priemonëmis, kad bûtø galima patikrinti, ar makðtyje yra reakcija. Ðis mikroskopas suteikia trimatá efektà ir taip pat padidina alyvos kieká iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø tinkamai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø galima kruopðèiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikëtø prisiminti, kad jis turëtø pasiruoðti paieðkai. Ginekologas tikriausiai nurodys, kaip apsisaugoti nuo bandymo. Visø pirma, prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà reikia iðlaisvinti ið lytiniø santykiø ir ginekologinës patirties.

Moteris, turinti kolposkopà, paprastai pasireiðkia ant individualios ginekologinës këdës. Ðis testas paprastai yra keliasdeðimt minuèiø. Jei pelnas kelia nerimà, ginekologas gali nuspræsti imtis histerektomijos, tada jis turëtø iðeiti tam tikrà laikà nuo bet kokio seksualinio aktyvumo, nes bus svarbu jaustis labai sunku. Ðio árankio atveju svarbûs ergonominiai parametrai, nes tai yra tas pats darbo árenginys.