Grynojo pinigo registras bis bis

Kai mes esame kvalifikuoti pradëti parduotuvæ ar kirpyklà, turime sukurti ilgà pareigø sàraðà. Paroda ir kambario iðvaizda yra vienas dalykas, taèiau ðios taisyklës liûto dalis yra mokesèiø inspekcijos forma.

Kiekvienas verslininkas, kuris savo darbe pasiûlys vaisiø ir pagalbà, turi aprûpinti fiskalinæ kiðenæ. Prieð keletà metø dabartis buvo didþiulë sàskaita. Ðiandien paprastiausius prietaisus galima gauti keliems ðimtams zlotø.

Renkantis konkretø modelá turime ávertinti savo poreikius. Vairuotojui, teikianèiam keleiviø perveþimo paslaugas, pasirodys geriausias mobilusis kazino, o realiame parduotuvëje egzaminas bus perduotas fiskaliniam terminalui. Galimybë rinkoje yra greita, taèiau vienu metu verta paminëti vienà dalykà: nëra naudinga taupyti tokiomis priemonëmis kaip fiskalinis kasos aparatas maþomis kainomis. Taigi ji bus iðnaudojama net keliolika valandø per dienà, todël ji yra labai svarbi gyvenamosiose vietose su mokesèiø antraðtine dalimi.

Naujø pinigø pirkimas yra ne viskas. Taip pat atliekamas prietaiso registravimas ir aptarnavimas. Tai yra raktas trimis etapais. Kasos aparatas ið pradþiø turëtø bûti pateikiamas Mokesèiø tarnybai, po to apmokestinamas ir ið naujo galutinis - praneðimas mokesèiø inspekcijai. Kalbant apie paslaugà, prekiautojas turi prisiminti reguliarø kasos aparato techniná patikrinimà. Tai tikslas, kurio nesilaikymà gali nustatyti mokesèiø inspekcija.

Kitas dalykas, kurio negalite pamirðti, yra kasos ataskaita. Ji turi konkreèià informacijà, kuri yra apmokestinimo pagrindas. Ámonës pateikia kasdieninæ ir mënesinæ ataskaità. Kiekvienas ið jø sukelia suvestinius duomenis apie tam tikro laikotarpio apyvartà ir mokesèiø sumas.

Specialistai pabrëþia, kad prieð pradedant darbà visi teisiniai aspektai verta þinoti ir ... iðlaikyti þemà pirðtà!