Individualios amones uthdarymas

Jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime pateikti ne tik su darbu susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Nereikia pamirðti apie tai, nors mes jà naudojame kaip ðnipà, kuris tikrina mûsø apyvartà vertingais ir uþtikrins, kad kiekvienas þino Mokesèiø tarnybà, kai reikës.

Kasos aparatas ir apdailos darbai? Ðis tyrimas tikriausiai suteikia daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta Finansø ministro 2013 03 14 potvarkiø kasos aparatø istorijoje. Beje, reglamentai reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net ir nuo to laiko, kai jis yra gamintojo. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Taigi reglamento turinyje privalome periodiðkai pateikti kasdienæ ir fiskalinæ ataskaità, per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos turime gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui, kad galëtume perskaityti kasos atmintá. Mes vis dar turime kreiptis á mokesèiø inspekcijos vadovà, kad registras bûtø iðregistruotas ið registro. Atskirais atvejais, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità bet kuriuo metu kasos darbo metu. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Reglamentas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip matote, ataskaitose pateikiamas palyginimas su kasos skaitymu su paskutiniuoju, kurá naudoju mënesinëse arba ketvirèio deklaracijose. Kad bûtø iðvengta ne taip malonios situacijos, geras planas bus atspausdinti praneðimà apie pardavimo laikà, kurá sujungiate su savo PVM deklaracijomis. Jei kaþkur padarysite klaidà, turësite galimybæ pataisyti.Taip pat verta paminëti, kad pateikdami paraiðkà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, teikiame informacijà arba kaip mokesèiø mokëtojà, jie turëjo fiskalinio kasos nuolaidà. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei 3 metus, tuomet privalome gràþinti paðalpà, ið kurios jie nusipirko kasos aparatà.Kaip matote, darbo uþbaigimas ir finansø ástaiga yra visa ámonë, kurià turësite atlikti. Jei darbø pabaiga ir tas pats kasos aparato likvidavimas ávyko tuo metu, kai blogiau nei 3 metai, mums reikës suteikti pagalbà, kurià jie priëmë kasoje.