It sistema

Komorø aukos programa yra ERP (ámonës iðtekliø planavimo programinë áranga. Jis palaiko ámonës iðteklius. Ðiuo metu tai yra papildomas efektyvus ámonës iðtekliø panaudojimas. Ávairios IT sistemø versijos yra naudingos rinkoje:- modulinës programos, atskirtos nuo programø, kurios bendradarbiauja tarpusavyje- integruota - tai yra viena paraiðka kartu su duomenø baze

Populiariausi moduliai yra ðiose verslo srityse:- sandëlio valdymas- ilgalaikio turto valdymas- stebëti esamø pristatymø bûklæ- pardavimo ir ágyvendinimo planavimas- informacijos valdymas su klientais- apskaita ir finansai- þmogiðkøjø iðtekliø valdymas„Comarch ERP Altum“ platforma skirta ámonëms, kurioms reikalingas specialus poþiûris á valdymà. Ðis straipsnis idealiai tinka tarptautiniø kompanijø valdymui. Kitos rinkos, kuriose paraiðka randama, yra pardavimo tinklai arba organizacijos, valdanèios daug naujø subjektø. Platforma suteikia daug stiliø ir yra platø spektrà, pritaikytà bendroviø, atsakanèiø á daugelá uþsienio rinkø, specifikai. Svarbus „Comarch Altum“ programinës árangos bruoþas yra galimybë automatizuoti varginanèias ir nuolatines kasdienes uþduotis. Kita priemonë yra priemonë, padedanti priimti nepriklausomus sprendimus remiantis dabartiniø ataskaitø analize. Programa yra renkama tiek vienarûðës struktûros biuruose, tiek ir labai sudëtingoje. Rekomendacijos funkcija - galimybë valdyti kelias ámones vienoje sistemoje, palengvinti ir suvienodinti valdymà. Daugiafunkcinis poþiûris yra hierarchinë struktûra, kai viena bendrovë yra galutinë ir pati perima naujus subjektus. Pagrindinë ámonë yra puikus ávadas á visas kitø ámoniø þinias. Nuo ðio etapo galima apsaugoti ir iðreikðti jø tarpusavio sàveikà. Pagrindas yra ribotas uþsienio rinkoms. Ji buvo mokoma tokiose ðalyse kaip Prancûzija, Vokietija ir Danija. Programà priþiûri vietiniai administraciniai ir teisës aktai. Uþtikrinu ðià akivaizdþià integracijà ir taikymà kitoje ðalyje. Uþsienio bendroviø, ágyvendinusiø ðià idëjà, pavyzdys yra Auchan, Chretien ir Brodr Jorgensen. Programos komarijos altum demo matoma nuotraukoje ir nemokamai patikrinama gamintojo kortelëje.