Juro kiaulio lyties organai

Makðties biocenozë yra diagnostinis klausimas, kuris leis ávertinti makðties grynumà, biologijà, florà ir tepinëlá. Biocenozë yra mikroorganizmai, kurie gyvena makðties epitelyje ir kurie pasiekia optimalø moterø reprodukciniø organø funkcionavimà. Svarbiausia yra iðlaikyti tinkamà biocenozæ, o jos poveiká turi chirurgija, higienos reikalavimø nesilaikymas, hormonø lygis, nekontroliuojamas antibiotikø vartojimas ir seksualiniai metodai.

Makðties biocenozë skaièiuojama gavus tamponà ið plano, skirto iðtirti sekrecijà. Dël ðios prieþasties galima nustatyti, kokie mikroorganizmø tipai yra heterochrominiuose santykiuose ir ar atsitiktinai pateko á bet kokius patogenus ar uþdegimus. Tikëtina, kad biocenozë bus atliekama be medicininio kreipimosi. Moteris turi paruoðti ðá modelá, ypaè jei ðalia jos atsiranda uþdegimo simptomai, o tai sukelia makðties nieþulá ir vulvà, makðties iðsiskyrimà ir ðlapimo takø uþdegimà. Ðis metodas gali sëkmingai kontroliuoti vaginito eigà. Vienà valandà prieð bandymà negalima vartoti jokiø makðties vaistø ar vartoti antibiotikø. Taip pat prieð likus dviem dienoms iki planuojamo tyrimo reikia nutraukti lytiná ryðá. Mënesinis kraujavimas ið lytiniø organø trakto ir yra prieþastis, kodël negalite pradëti biocenozës. Apie patá tyrimà makðties biocenozæ atlieka ginekologas ginekologijos këdëje. Tepalas, vulvos ar ðlapimo takø tamponas gaunamas naudojant plonà vielà arba tamponà. Bandymas yra neskausmingas, taèiau uþdegiminiø laikotarpiø metu galite jausti diskomfortà. Dël vestuviø tai nëra ilgas, nes tik kelias minutes. Viela su makðties sekrecija yra apklausta mikroskopu galimø patologiniø mikroorganizmø aptikimo pabaigoje. Tai nëra paskutinis invazinis tyrimas, todël jûs galite apsirengti ir gráþti á savo namø darbus. Teisingas rezultatas, kurio tikimasi, turëtø parodyti rûgðtis gaminanèiø bakterijø buvimà. Jei yra atskirø bakterijø ir baltøjø kraujo kûneliø, mes jau reaguojame á naujà etapà. Treèioje eilutëje eilë laikosi prastos bakterinës floros, taip pat ir didelës patologiniø mikroorganizmø grupës. Taèiau ketvirtà kartà yra grybø arba trichomono.