Kompiuterine programa ir nusidevejimas

Informacinës technologijos ir interneto programos yra nuolatinis ðio darbo elementas. Pradedant nuo kompiuteriø, turinèiø tik operacinæ sistemà ir daþniausiai átrauktà biuro paketà, su sunkiomis korporacinëmis programomis, jungianèiomis pasaulio institucijas. Tokia programa paprastai iðreiðkiama kaip integruota valdymo sistema.

Tokia sistema kaip uþduotis yra koordinuoti þmoniø, o kartais ir visose institucijose gyvenanèiø þmoniø gyvenimà vienoje ámonëje. Ðiuo metu galiu ásivaizduoti net vidutinæ ámonæ, kurioje nëra integruotos valdymo sistemos.Valdymo sistemoje gali bûti daug srièiø. Þinoma, ta pati kokybës valdymo programa leidþia jums kontroliuoti savo gamybos procesus. Tokia sistema gali parodyti, kad technologinis procesas yra nestabilus, nors jis átrauktas á inþinieriaus pateiktus parametrus. Tai leis sumaþinti gamybos formø atliekas, taigi ir pavedimø vykdymà laikui bëgant, þmoniø darbo jëgos maþinimà, maðinø ir technologiniø priemoniø naudojamà energijà.Sunku ásivaizduoti logistikà, kurioje nëra integruotos sistemos. Kurjeriai tiesiog naudojasi tokia programine áranga. Be abejo, dëkojame, kuriam automobiliui geriausia pakuoti tam tikrà sklypà, kad jis lengvai pasiektø gavëjà, o galimus vëlavimus galima lengvai iðtaisyti. Jei integruota sistema padeda kurjeriui, lengva ásivaizduoti, kaip atrodytø pasaulinë prekiø logistika (kai kroviniai yra pilnos talpos ar laivai, jei orientavimo sistema nepalaiko vyro jo darbe.Integruota valdymo sistema uþ minëtos grupës ir logistikos ribø palaiko beveik kiekvienà verslo situacijà. Finansai, þmogiðkojo kapitalo valdymas, internetas, vieðasis transportas, neatidëliotinos medicinos paslaugos, taip pat daug kitø mokslø, neveikë taip, kaip dabar, o ne integruota sistema.