Mados dou

https://m-amulet.eu/lt/

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë sezonà. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo rafinuotas greièiausias komponentas, o visa baigësi be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie panaudojo visiðkai sunkius ir gerus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai susirûpinæ erdviais, spalvingais maxi sijonais, kuriuos sukëlë nërimas. Be jø, taip pat buvo laikomasi nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas ypaè ðiai progai sukurtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris sukûrë, kad liktø anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduota nedaug drabuþiø ið labiausiai ávairios kolekcijos. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus paaukotos mûsø naðlaièiai. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius praktinius ir sveikus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gráþo á savo aukcionus savo gaminiais, o kai aukciono objektas buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á parduotuves dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø pradëtos kolekcijos, iðskyrus stacionarias ámones.Gerai þinoma drabuþiø kompanija yra vienas graþiausiø drabuþiø gamintojø regione. Visame pasaulyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugelá geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais bendrovë renka kolekcijas pagal Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos, þinoma, greitai pripaþástamos, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie anksti ryte pasiruoðæ plonose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio meno medþiaga ið daugelio metø vyksta didþiuliame vartotojø tarpe tiek regione, tiek ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neparduoda, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir uþtikrina, kad medþiagos bûtø aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Apsauginë apranga, vienkartinë medicina