Pamatas dvarus oras ir dvarus vanduo

Kiekvienà dienà, tiek nuolatinëje, tiek darbo veikloje, mes esame apsupti antrø iðoriniø elementø, kurie uþima jø iðlikimo ir gerovës idëjà. Be elementariø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, drëgmë, þiniasklaida ir visa tai, turime veikti ir ádomiomis dujomis. Oras, kurá kvëpuojame, neegzistuoja ðimtu procentø ðvaraus, bet uþterðto, þinoma, kitokiu laipsniu. Prieð apdulkinimà dulkiø pavidalu, mes galime apsisaugoti dëvëdami þaidimus su filtrais, nors yra ir kitø oro priemaiðø, kurias daþnai sunku rasti. Tai daugiausia toksiðkos dujos. Jø eksponavimas paprastai yra svarbus, taèiau dëka tokiø toksiniø dujø jutikliø maðinø, kurios blogai aptinka daleles ið oro ir liudija apie jø buvimà, todël jis siûlo mums apie pavojø. Deja, ði grësmë yra labai pavojinga, nes kai kurios medþiagos, pvz., Anglies monoksidas, yra bekvapës ir daþnai jø sudëtyje esantis kiekis sukelia rimtà sveikatos sutrikimà arba mirtá. Be CO, mes taip pat kelia grësmæ kiti detektoriaus aptinkami fosiliai, vandenilio sulfido árodymai, kurie visai koncentracijai yra nedideli ir sukelia greità ðokà. Kitas nuodingas dujas yra anglies dioksidas, toks pat blogas, kaip ir senosios, ir amoniako dujos, kurios vyksta sferoje, bet didesnëje koncentracijoje, kuri kelia grësmæ gyventojams. Toksiðkø elementø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kurio dujos yra stupteris nei turinys, ir sukuria tendencijà uþdaryti pavirðiø ðalia þemës - nuo pat pradþiø tik formoje, jei mes susiduriame su ðiais elementais, jutikliai turëtø bûti puikioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir informuoti mus apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali áspëti mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip galima, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.