Paslaugo kasos aparatas adtri

Kiekvienas árenginys turi bûti kietas ir apsaugoti nuo elektros smûgio. Tokia apsauga kai kuriais atþvilgiais yra saugi, kai áþeminama, o tai yra ryðys tarp kitø pastato metaliniø konstrukcijø.

Árodþius áþeminimà, daþniausiai sukuriame kabelá, kurá sukelia gidas. Ðis kabelis daugiausia sujungia elektrifikuotà kûnà su þeme. Toks derinys lemia, kad elektrifikuotas kûnas priima arba atspindi neutralizuotø mokesèiø grupæ. Áþeminimas atliekamas ið keliø daliø. Pirmiausia reikia atsiþvelgti á sistemà ir áþeminimo laidus, jungiamuosius laidus ir rinktuvø áþeminimo gnybtà, áþeminimo strypà ir áþeminimo laidus.Informuojant apie áþeminimà, galite paminëti jø tipà. Visø pirma yra apsauginis áþeminimas, kuriame yra metaliniø daliø, kurios laiduoja elektros árenginius su þemës elektrodu. Dabartinis þemës elektrodas pirmiausia yra apsaugos nuo elektros smûgio priemonë. Kitas tipas yra funkcinis áþeminimas. Tai vadinama virð þemës. Paþymëjus juos galima teigti, kad tai yra konkretaus elektros grandinës taðko áþeminimas. Pagrindinis ðio áþeminimo tikslas, visø pirma, yra tinkamas elektros árangos veikimas ir gedimo sàlygomis, bet nuolatinis. Ji ásigyja þemos átampos tinklø pagalba. Ði nuosavybë atliekama prieð didesniø átampos perëjimø á já poveiká. Jis atliekamas tik statybvietëse, taip pat visuose elektros árenginiuose, kurie yra tikrai sumaiðyti su skirstomuoju tinklu arba kurie yra maitinami ið sistemos, kurios átampa yra didesnë nei 1 kV. Kalbu apie maitinimà per keitiklá arba transformatoriø.Kitas tipas yra áþeminimo apsauga. Jos pirminis pratimas pirmiausia yra atmosferos iðleidimø smûgiø á þemæ vaidmuo.Ðis variantas yra þemë, vadinama pagalbine. Paprastai uþsakoma, kad jis bûtø suvartotas prieðgaisrinës apsaugos árenginiuose. Svarbu gràþinti juos á prekybà matavimu ir saugumu.