Plauko dukavimo thaidimai

Mano dukterëèia ypaè mëgsta þaisti su plaukais, galite uþsikrësti jà dienas ir ðukuoti plaukus. Þinoma, sugeria tai, kad norint, kad viskas atrodytø tobula, galima vienà kartà uþdëti vienà pynæ ðeðis kartus, kartais pridedant prie jos plaukø priedus arba ákiðant plaukus. Jis vertina mokyklø pasirodymus ir organizuoja juos. Jos nauja kûryba, „Ksiaýniczki Joker“, taip pat yra ádomi ir reikalauja tobulos ðukuosenos ir suknelës. Ið pradþiø, mano mama susipynë á porà pintiniø su lankais, prie jø prikabinta. Tada ði þavinga mergaitë sakë, kad ne, ne, ir dar kartà. Að geriau padariau garbanos ... ir tai prasidëjo. Keturiasdeðimt penkios minutës ir jø modeliavimas. Ji puikiai atrodë kaip svarbi princesë. Tik tada ji pasilieka princeses, taèiau gana greitai pakeitë savo mintis. Tai nereiðkia, kad praëjus maþdaug dviem valandoms nuo mokymosi pradþios. Netikëtai .... visiðkai pasikeitë vizija, o savo kalboje ji buvo maþiau „nieeee, man nepatinka, nieko nepamenu princesës, kuri yra jos pavaldi, keliu“. Ji paklausë naujos ðukuosenos, jos plaukai buvo pririðti á uþpildytos kokos bûtybes. Kadangi, þinoma, kaip jau sakë aukðèiau, mes jau turime ágûdþius, kad galëtume pritvirtinti plaukus, tada jis visiðkai greitai nuëjo. Jos motina, viena vertus, buvo pastatyta ið naujos pusës ir dvideðimt akimirkø.

lt.saunatec.eu drivelan ultra tablete kaip atrodoDrivelan ultra tablete kaip atrodo

Að rekomenduoju „bubu-store“ plaukø áraðus