Programine aranga laivybos kompanijoms

Maitinimo veiklà vykdantys asmenys gerai þino, kaip svarbu ir lengvas aptarnavimas. Ypaè greitai ir daþnai lankomose patalpose, kur yra daug uþsakymø, já lengva sugadinti ar nepastebëti. Tinkama programinë áranga, kuri pagerina restorano, baro ar kito maitinimo punkto darbà, þymiai pagerina darbà, kuris padidins ne tik kliento, bet ir darbuotojo pasitenkinimà. Kas turëtø apibûdinti tokià programà?

Naujoviðkas bûdas yra naudoti jutikliná ekranà. Dël ðios prieþasties programos naudojimo laikas priklauso nuo absoliutaus minimumo, o tuo paèiu metu mokymas darbuotojui vykdyti ðià programà yra greitas ir paprastas. Daug pagalbos neabejotinai bus intuityvus, ypaè todël, kad programinæ árangà naudos dauguma maitinimo ástaigos darbuotojø. Nuo paskutinio pradþios reikia modulinës programos, kad jos uþduotis bûtø pritaikyta prie restorano ar baro savininko pageidavimø.

Tokia programa turëtø ne tik palengvinti darbà, bet ir suteikti darbdaviui galimybæ kontroliuoti staþuotës laikà ir darbuotojø aptarnavimo kokybæ. Bûtina palaikyti aktyvø keitimàsi tarp kambario, virtuvës ir valdymo, taip pat naujø patiekalø pristatymà, kainø pokyèius ar premijø ar nuolaidø programas paprastiems klientams. Lankstumas prisitaikant prie þmogaus reikalø yra rimtas tokio programinës árangos privalumas. Vienas ið ádomiausiø ðio modelio programø rinkoje yra gastro pozø programa, kuri naudoja visas minëtas ypatybes, kaip ir daugelis kitø. Tai paskutinë puiki iðeitis picerijos, greito maisto restorano ar restorano savininkams. Visapusiðka viso kambario paslauga, reikðmingas ryðys tarp atskirø þmoniø grupiø bendravimo ir gebëjimas ávesti pokyèius - tai privalumai, kurie turëtø átikinti kiekvienà maitinimo skyriuje vykstantá verslininkà pristatyti save su ðia programa.