Psichikos sutrikimai

Ciklotimija pasirenkama kaip nedidelis psichikos sutrikimas, vadinamas depresine bûsena, kuri paprastai nereikalauja farmakologinio gydymo. Ciklotimija daþnai yra panaði á dysthymia, taèiau abu psichikos sutrikimai yra gana skirtingi.

Psichikos sutrikimaiToliau pateikiamame straipsnyje daugiausia dëmesio bus skiriama tikram psichikos anomalijos pristatymui. Nuo pat pradþiø ciklotimija yra psichikos sutrikimas. Tai gali bûti elementas, dël kurio atsiranda bipolinis sutrikimas. Jø aptikimas paprastai yra papildomas þmogus, o treèiasis jo etapas, daþniausiai sutelkiamas á piktnaudþiavimà alkoholiu ir lemia didelá socialinio buto destabilizavimà.

gydymasÞinoma, aptikti ciklotimai turëtø bûti nedelsiant gydomi. Taèiau, kaip jau buvo minëta, naujausio farmakologinio gydymo, panaðaus á depresijos tipà, nebus, nes vartojami preparatai daugiausia padës stabilizuoti nuotaikà, o papildymas bus psichoterapija.

etapaiCiklotimijø þlugimui bûdingi varginantys nuotaikos pokyèiai. Svarbu suskirstyti já á du etapus:

Subdepresijos fazë, kuri rodo: abulija, sprendimø priëmimo problema, apatija, libido sumaþëjimas ir nuolatinis nuovargis bei motyvai su kolekcija, apetito sutrikimai, nemiga, nuolatinis tuðtumos jausmas, liûdesys ir neigiamas palaikymas, nesugebëjimas jausti malonumà, aplaidumas, trûkumas energijà, pesimistinius principus ir socialiná pasitraukimà.Hipomanijos fazë - geras humoras, linksmumas, euforija, aukðtas savigarba ir pasitikëjimas savimi, padidëjæs seksualinis troðkimas, psichomotorinis susijaudinimas ir ribota poilsio trukmë, mintis apie mintis, lëtëjimas, sugebëjimas màstyti logiðkai, koncentracijos, aistros ir prieðiðkumo problemos, galios jausmas ir entuziazmas, rizikingas elgesys, klaidos.

Ðis defektas paprastai pasireiðkia moterims, kurios skundþiasi bipoliniu sutrikimu. Be to, þaidimà átakoja tokie veiksniai kaip platus kortizolio kiekis, maþas serotonino kiekis ir átemptos situacijos. Be to, vis dar daug dëmesio skiriama ðvietimui ir aplinkai, kurioje yra potencialiai serganèiø asmenø.