Restorano aranga

ATEX direktyva, dar vadinama nauja elgesio direktyva, yra medþiaga, kurios svarbiausias tikslas yra suderinti Europos Sàjungos valstybiø nariø teisines nuostatas, susijusias su apsaugos sistemomis ir prietaisais, kurie yra naudojami teritorijose, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas.

Ðis principas visø pirma lemia pagrindinius saugos reikalavimus, plaèias produktø sritis ir, be to, priemones, árodanèias, kad laikomasi pagrindiniø saugos reikalavimø.Svarbø vaidmená atlieka Europos standartai, kuriuose iðsamiai apraðomi techniniai saugos reikalavimø atitikimo árodymo metodai. Kartu su informacija, jei medþiaga atitinka ðá principà, jos sinchronizavimas su svarbiais saugos reikalavimais yra iðlaikytas.Bendrieji reikalavimai, taikomi potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamiems árenginiams ir apsaugos sistemoms, pateikiami direktyvos II priedëlyje. Kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø parinkimà, màstymà ir konstrukcijà, galimus uþsidegimo ðaltinius, iðoriniø poveikiø keliamas grësmes, saugos átaisø reikalavimus ir sistemos saugumo uþtikrinimà.Pagal rekomendacijas gamintojas privalo uþkirsti kelià sprogios aplinkos susidarymui nuo árankiø ir apsauginiø sistemø, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos uþsidegimo, slopinamas arba ribojamas sprogimas.Þinoma, áranga ir apsaugos metodai turëtø bûti suprojektuoti taip, kad bûtø tinkamai uþkirstas kelias sprogimui. Jie turëtø bûti ágyvendinami þinant technines þinias. Ir prietaisø dalys ir komponentai turi veikti stabiliai ir kartu su gamintojo nurodymais.Visi árenginiai, gynybos sistema ir aparatai turi turëti CE þenklà.Medþiagos, naudojamos árangai ar apsaugos sistemoms árengti, neturi bûti degios. Tarp jø ir oro, kuri gali sukelti sprogimà, neturi bûti jokiø reakcijø.Indai ir apsaugos priemonës neturi sukelti þalos ar kitø suþalojimø. Jie turi uþtikrinti, kad dël jø dalyvavimo jie nesukeltø dideliø karðtø ir spinduliuotës atveju. Jie negali sukelti elektros pavojaus ir negali sukelti pavojingø situacijø.