Savo darbo organizavimas

Jis pelnë pinigus pavadinime prekiaujant baldais. Savininkas dirbo parduotuvëse ir sandëliuose, vykstanèiuose á ðias vietas. Dirbau ðiame sandëlyje. Objektas buvo pernelyg maþas, kai buvo matuojamas prekiø kiekis. Nepakankamas kraðtovaizdis buvo iðsiøstas á ádomias situacijas, kai vienintelis darbuotojas turëjo ilgai laukti kitam, nes kelias tarp baldø poliø veþti prekes veþimëliais buvo per maþas.

Tada supratau, kad ðiandienos tvarka ðiuolaikinës technologijos daug laiko prarado neproduktyviai. Kitas klausimas, pailginantis veiklà, buvo ryðkus apðvietimas, galø gale buvo pakankamai ðviesiø sporto lempø, kurios iðspræstø ðià problemà. Darbuotojas, uþpildæs uþsakymà þmogui, uþuot matæs produkto etiketæ ið atstumo, turëjo sulenkti ir ieðkoti, ir daþnai turëjo telefono ðviesà. Kaip ir paskutinis faktas, savininkas visiðkai neatkreipë dëmesio á tokius poreikius, vëliau nusiþengë tam tikros tvarkos vykdymo etapui. Manau, kad tinkama vieta, ar tai bûtø árankiai, prekë ir visi darbo dienø rekomenduojami elementai, yra nepaprastai svarbi. Tokio darbo naðumas yra ne toks darbuotojas, nes etapas yra pinigai, bet taip pat daþnai toks þmogus yra sudirgæs, nes jis gali sukurti kaþkà greièiau, maþesne jëga. Yra daug veiksniø, kurie pagerina kompozicijos praktikos kokybæ. Svarbiausias dalykas yra greitas apðvietimas, taigi ir liuminescencines lempas bei tinkamà kompozicijoje gautø prekiø tvarkymà, kad sveèias nesitrauktø á kojø. Atsiþvelgiant á þurnalo tipà, turime skirti daugiau dëmesio interjero temperatûrai ir drëgmës lygiui. Ðiuo atveju, kai paminëti baldai, patalpa turi bûti ypaè sausa, nes drëgmë gali þalingai paveikti pagrindà, ið kurio pagaminti baldai. Tai tik pagrindai, bet gal net didelës ámonës gali pamirðti svarbius dalykus.