Specialioji programa

XXI amþiuje Lenkijos ámonës yra pasirengusios kasos programine áranga. Rinkoje yra daugybë galimybiø ir kasos aparatø, turinèiø specialià programinæ árangà, kad bûtø galima registruoti pardavimus ir pardavimus þinant teisinius standartus, kad bûtø laikomasi ástatymø nustatytø teisës aktø.

Kvadratas turi nemaþai programø fiskalinëms valiutoms. Pvz., Naudokime programà PLU Manager, kuri yra kasos programa, kuri garantuoja malonø ir greità kasos konfigûravimà. Natûralus stalinis kompiuteris yra pakankamas árankis jo naudojimui. Asmeninis kompiuteris (PC. Didelis kompiuteris nëra árankis, reikalingas kasos nustatymams atsisiøsti ir modifikuoti, nes tai ámanoma naudojant paèios kasos klaviatûrà. Galiausiai ði programa palengvina darbà, kai priimami nauji PLU sàraðo kûriniai ir jø vykdomos naujovës, kai patartina keisti kasos darbà. Programa „PLU Manager“ skirta subjektams, kurie sprendþia nuosavybæ ir tuo paèiu metu naudodamiesi keliais kasos aparatais, pvz., Kompiuteriø ir dideliø parduotuviø tinkluose, taip pat subjektams, kurie tarnaus mûsø vartotojams per kelias klientø aptarnavimo stotis. Dël gauto darbo klientas gauna tokias priemones kaip parduodamø daiktø leidimas - straipsniai ir pagalba bei konkreèios situacijos, pvz., Vardas, kaina, tarifas ir kodas. Taip pat dëka greito pardavimo funkcijos naudojant raktus, mes galime redaguoti visas prekiø ðeimas pagal kodà - jø kainà, bendrovæ ir paslaugos kainà arba paèios prekës kainà. Ádomiausia programinës árangos ypatybë - galimybë redaguoti kasos parametrus naudojant áprastà staliná kompiuterá, kuriame yra „Microsoft Windows“ operacinë sistema. Dël ðio patogumo klientas gali keisti PVM tarifus, antraðtes, slaptaþodá, sistemos parametrus, iðspræsti gràþinamø pakuoèiø klausimà ir, be to, tuos paèius greito pardavimo raktus fiskalinei sumai. Vienas ið darbo idëja yra bûdas atsisiøsti ir iðsaugoti pardavimo duomenis asmeniniame kompiuteryje arba atsisiøsti ir komentuoti kompiuterio ar kito duomenø laikmenos diskà, kur jie, be kita ko, ras pardavimo vertë ir iðvardytø elementø skaièius.

Kaip programinë áranga, skirta kasos aparatams, kurie yra ypaè kûrybingi ir verta baigti paieðkà internete, rasti programinæ árangà, kuri geriausiai atitinka mûsø lûkesèius.