Sprogimai anglo kalba

Bedarbiai, uþregistruoti darbo biuruose, gali laukti 40 000. subsidijas, jei jie nusprendþia ásteigti verslà. Metodas nëra pernelyg sudëtingas, o finansavimo suma skatina rizikuoti.

Taèiau norint, kad darbas pradëtø duoti tikëtinà poveiká, jis turëtø bûti parengtas labai gerai. Renkantis pramonæ, rengiant verslo planà, turëtumëte atsiþvelgti á visas vieðàsias ir teisines naðtas, kurias turësite nusipirkti, ir papildomus apribojimus, atsirandanèius dël mokesèiø sàskaitas.

Registruodamiesi bûtina tiksliai nurodyti, kokio tipo verslo veikla bus vykdoma, kokia yra mokesèiø forma ir áeiti á ZUS. Turëdamas teisæ mokëti premijas lengvatinëmis sàlygomis ZUA spaudoje, áveskite simbolá 05700. Maþesnes ZUS ámokas galima sumokëti 24 mënesius.

Kasos sukûrimo laikas bus nustatomas fizinio asmens atveju atlikto ekonominio darbo tipas. Pasirinktais atvejais kasos aparatas turi bûti sumontuotas iki pirmojo pardavimo atskirai tam tikru laiku ir kitais atvejais po to, kai buvo ávykdyta nurodyta apyvarta. Todël reikia ið anksto ieðkoti tinkamo prietaiso. & Nbsp; Krokuvos kasos aparatai siûlo visà fiskaliniø árenginiø spektrà, pritaikytà pasirinktoms pramonës ðakoms.

Registruotis kasos dviem etapais. Jûs pirmiausia turi informuoti kompetentingà mokesèiø inspekcijai apie savo ketinimà ádiegti fiskalinë - terminas tai nëra teisinga, nes praneðimas gali bûti paduotas per pavadinimà, net dienà prieð montavimà. Tada, per 7 dienas po ádiegimo, turite informuoti biurà, kad pinigø buvo ádiegta. Jei kasos ádiegta operacinë metu, pateikë atitinkamus dokumentus á biurà galite kreiptis dël kompensavimo iðlaidø, susidariusiø dël átraukimo á 700 Lt sumà pirkti, bet ne daugiau nei 90% pinigø vertæ.

Kitas svarbus sprendimas susijæs su PVM. Kai kuriais atvejais verta paminëti, kaip PVM mokëtojas, kartais naudinga atidëti bent jau iki nurodytos apyvartos virðijimo, ty 150 000 PLN. Kai kuriose pramonës ðakose, pvz., Prekyba degalais arba tauriaisiais metalais nëra galimybë naudoti iðimtá, tada ámonës registravimo dienà ji turëtø bûti átraukta á popieriø PVM.