Subsidijos amones darbo biuro pletrai

https://neoproduct.eu/lt/denta-seal-ypac-efektyvi-dantu-balinimo-ir-restauravimo-galia/

Nëðtumas, laimingas gimdymas ir vëlesnis vaiko auginimas yra palankiausi kiekvieno þmogaus gyvenimo laikotarpiai. Ateities motinos nekantriai laukia dienos, kai girdi vaisiaus ðirdies plakimà. Tuomet jiems yra þenklas, kad vaiko vystymasis vyksta visame stiliuje ir efektyviai supranta, kad jie turi savo bûsimà mylimà palikuoná po ðirdimi. Brangios bûsimos motinos, nepamirðkite, jei per pirmàjá ultragarsu gydytojas negirdëjo tavo vaiko ðirdies plakimo. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose pokyèiai labai greitai, praktiðkai nuo dienos, ir pirmasis ðirdies plakimas yra realus, kad girdëtø 21-àjà nëðtumo dienà.

Ið pradþiø vaiko ðirdis nëra panaði á mums þinomà organà. Ankstyvuosiuose vaisiaus vystymosi etapuose yra tik tam tikras vamzdis, kuris pumpuoja kraujà. Taèiau apie 14-à nëðtumo savaitæ vaiko ðirdis bus pakankamai didelë (ið viso 6 mm, kurià galite matyti ieðkant ultragarso. Deja, vis dar bus per maþa, kad ávertintume tinkamà jos vystymàsi. Norint tinkamai ávertinti vaiko ðirdies raidà, patartina palaukti iki 20 nëðtumo savaitës, kai negimusios vaiko ðirdis pasiekia 20 mm dydþio.

Kai kalbama apie ðirdies plakimà, tai bus papildoma maþdaug 11 nëðtumo savaièiø, bet tik naudojant specialø aparatà, kuris egzistuoja tuo laikotarpiu, kad kraujotakà apdorotø á garsà. Taèiau tinkamas ðirdies plakimas, naudojant stetoskopà, galimas tik po 18-osios nëðtumo savaitës. Verta laukti paskutinio laikotarpio - nepamirðkite pirmojo jûsø bûsimo vaiko ðirdies plakimo.

Per visà nëðtumà vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Tai buvo þenklas auganèiam vaiko kûnui, kad taip pat nëra laikas laisvai kvëpuoti, bet turëtø sutelkti dëmesá á konkretø organø vystymàsi. Taip, vaiko ðirdis bus sukurta tik pristatymo vietoje. Nuo ðio etapo visada bus stebimas vaisiaus ðirdies plakimas. Viskas, kà jums reikia padaryti, ðvelniai ádëkite ausá ant vaiko krûtinës.