Tapu bulu

„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠- tai puiki priemonë, padedanti ámonës apskaitai vykdyti verslo profilá. Todël yra planas, kuris leis optimizuoti þmoniø, kurie naudojasi artimose ir maþose ámonëse, darbà.

https://star-dt.eu/lt/

Programa ásigys keturiø tipø áraðus: apskaitos knygas, PVM áraðus, mokesèiø duomenø áraðus ir atsiskaitymø áraðus. Tai suteikia vienodà galimybæ turëti visà verslo informacijà vienoje vietoje, tuo paèiu uþtikrinant duomenø vientisumà ir saugumà.Programa, be verslo renginiø registravimo, taip pat leidþia uþsakyti elektroninio pavedimo uþsakymà, spausdinti plano ataskaitas ir netgi rodyti informacijà diagramø pavidalu. Be standartiniø ataskaitø, reikalaujamø pagal apskaitos ástatymà, programa taip pat leidþia automatiðkai sukurti anksèiau naudotojo apibrëþtas ataskaitas, taip atliekant labai ilgà ðios ekonominës situacijos analizæ.„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠leis automatizuotai tvarkyti PVM ir mokesèiø apskaità kartu su Prekiø ir paslaugø mokesèio ástatymo nuostatomis. Programa leidþia jums kurti ir spausdinti PVM deklaracijas, remiantis þinomomis ið PVM registro.Áraðø apie atsiskaitymus programoje áraðai padeda valdyti ámonës ásipareigojimus ir gautinas sumas. Programa leidþia spausdinti uþklausas, ávesti palûkanø uþraðus ir generuoti balanso patvirtinimus. Jokia problema - jis atsiskaito atsiskaitymo bûsenai tam tikru momentu.Remiantis Symfonia Finanse i Ksiægowoúã programine áranga, mes galime gyventi saugiai surinkti duomenys. Ði sistema puikiai tinka finansinëms galimybëms áraðyti ir apdoroti, ir yra vienintelis puikus informacijos ðaltinis, reikalingas ataskaitoms kurti. Priimdami programà ið programos, mes gauname galimybæ pritaikyti jà prie jûsø paèiø praðymø, todël galite patikimai ágyvendinti ámonës nustatytà apskaitos politikà.