Ukininkas vokieeio kalba

Pareiga saugoti áraðus per elektroniná prietaisà, esant finansiniam fondui dvideðimt septynioliktaisiais metais, bus skirta visiems verslininkams, kurie verèiasi verslu ir siûlo mûsø patrauklias paslaugas subjektams, neturintiems registruotos finansinës veiklos, ir ûkininkams, kuriems mokama vienkartinë suma. Geleþinkeliai fiskalinëmis valiutomis teikiami palaipsniui.

Penkioliktaisiais penkioliktaisiais metais teisës aktø leidëjas panaikino ûkio subjektø nuotraukà nuo pareigos saugoti elektroninius áraðus apie subjektus, tarp kuriø jis pastebëjo rimtus taisykliø paþeidimus. Ðie paþeidimai daugiausia buvo susijæ su faktinës atliktos darbo apyvartos nepakankamumu, kad jis atitiktø dvideðimt tûkstanèiø apyvartà, kai nebuvo prievolës saugoti prekiø ir paslaugø apskaità naudodamiesi paðto kasos aparatu ir iðduodant pajamas. Pramonës, kuri Finansø ministerijos nuomone, daþniausiai pripaþino tokius nusiþengimus, buvo automobiliø dirbtuvës, transporto priemoniø diagnostikos stotys, gydytojai, stomatologai, kirpyklos ir valgyklos, vykdomos ðvietimo ástaigø ir ðiø valdomø ástaigø srityse. Ástatymø leidëjas taip pat teigia, kad kiekvieno verslo subjekto, teikianèio paslaugas vartotojams, neturintiems registruotos verslo veiklos, apyvartos áraðymas ir vienkartinës iðmokos ûkininkams bus vertingas þingsnis didinant skaidrumà ir patrauklumà pardavimui, taip pat sudarant sàlygas sveikesniam ir malonesniam teisiø ágyvendinimui vartotojø teisme. Pagal ketvirtàjá reglamento straipsná, padangos, techniniai klausimai ir konsultacijos, taip pat mokesèiø konsultantai, kirpëjai ir kosmetologai paslaugas teikianèios institucijos privalëjo greitai ádiegti kasos aparatus kartu su pirmàja 2000 m. Sausio mën. Antruoju atveju verslininkai, kuriems netaikomos specialios taisyklës, turi du mënesius nuo tos dienos, kai virðijamas dvideðimt tûkstanèiø prekiø limitas, kai árengiamas kasos aparatas.