Vakuumine pakuote pdf

Kai kurie sàmoningi vartotojai klausia, kokia yra vakuuminë pakuotë? Tai, kaip jie pristatomi, gaminami uþplombuotuose gaminiuose, daþniausiai maiste, dël kuriø mësa, deðrelës ir pieno produktai iðlaiko savo ilgaamþiðkumà ir nëra atsparûs susilpnëjimui. Vis daþniau prieinamos vakuuminës pakuotës ir naudojamos kaip buitinës technikos.

Apskritai, vakuuminë pakuotë yra apsaugoti maistà nuo oro, o tai ypaè yra pagrindinë maisto iðsiskyrimo prieþastis. Vakuuminis gali bûti pakuojami maisto produktai, naudojant A klasë ypatingà vakuuminiø maiðø ar vakuuminiø konteineriø, á kurià uþdarymo yra bûtini indai vacuum packing (suvirinimo arba vakuuminis pakavimas, vakuuminiø konteineriø, skirtø vidaus naudinga atveju, gali bûti bûdinga siurblio rankiniu bûdu palengvinti dulkiø konteinerio uþdarymo .

Sumaþinti oro tiekimà maisto produktø siurbimo metu padeda iðsaugoti struktûrà, spalvà ir priedà. Vakuuminë pakuotë taip pat pratæsia maisto saugojimo laikà. Produktø, kurie turi bûti laikomi kambario temperatûroje, sëkmë, tokiø rezultatø galiojimo laikas net keturis kartus, duonos atveju nuo 2-3 dienø, tinkamumo laikas yra 7-8 dienos, jei produktai yra tokie kaip kavos ar arbatos, 2-3 mënesiø saugojimo laikotarpis yra iki 12 mënesiø. Pasirinktos mësos rûðys, laikomos ðaldytuve, dëka vakuuminës pakuotës gali bûti laikomos ne ilgiau kaip 60 dienø. Suðaldyti produktai, kuriø patvarumas paprastai pasiekia 6-12 mënesiø, po vakuuminës pakuotës gali bûti stebimas net 26 mënesiø ðaldikliuose.

Nors vakuuminæ pakuotæ daugiausia naudoja maisto saugojimui, verta turëti drabuþius, kurie greièiausiai gyvens tam tikrose vakuuminëse dëþutëse. Ðiame pavyzdyje oro siurbimas ið krepðio sumaþina saugomø daiktø kieká, todël apyrankiø vakuuminis saugojimas greièiausiai bus raktas naudoti já ribotoje erdvëje.